Vedtekter

LOV FOR IL SPLINT 

Lov for IL Splint stiftet i 1946.

Vedtatt den 23.10.88 med senere endringer senest av 19.02.03

Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.03

§ 1

Formål

Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§ 2

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets og er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget har sete i Gildeskål kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§ 3

Medlemmer

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem.  Ved innmelding oppgis alder, bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen.  En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIF's lov § 39).

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.  For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget.  Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/ utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt lagets lover og bestemmelser.

For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser om forgåelser".

§ 4

Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.  Medlemmer under 18 år betaler en lavere kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget.  Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.  Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent. ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

§ 5

Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.  Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet. 

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet kan invitere andre personer og/ eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/ medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer.  Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av  de fremmøtte krever det.  Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.  I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnete idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding.

2. Behandle regnskap i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette kontingent.

5. Vedta budsjett.

6. Velge følgende tillitsvalgte:

    a)  Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer.

                 På valg et år: Leder, kasserer, to styremedlemmer og et varamedlem.
Året deretter: Nestleder, sekretær, et styremedlem og to varamedlemmer.

                  Hvert enkelt styremedlem blir dermed valgt for to år, og kontinuiteten beholdes ved at maksimum halvparten av styret fornyes ved hvert valg.

            b) Revisor med varamedlemmer og eventuell kontrollkomite i.h.t. 
Idrettens Kontoplans Revisjonsbestemmelser.

            c) Representant(er) til idrettsrådet i kommunen.

            d) Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet.

            e) Valgkomite' på 3 - 5 personer.

7.            Bestemme lagets organisasjon.

Laget kan organiseres med avdelinger og/ eller grupper.  Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.  Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/ grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/ gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/ grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

Ved valgene skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn.  Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn.   Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.  Leder, nestleder og utvalgsledere velges enkeltvis.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.  Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.  Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.  Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7

Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 8

Styret.

Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.

3. Oppnevne etter behov komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.

4. Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr.§1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesse.

5. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.  Over styrets møter føres protokoll.

Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer.  Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

§ 9

Styrets arbeid

1. Lederen har den daglige ledelse av laget.  Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter dersom ikke annet er fastsatt.  Han skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt.  Lederen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.

2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.

3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse.  Han skal dessuten være lagets arkivar.

4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten *) til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse.  Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges dersom det er behov for det.

5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i forbindelse med idrettens            revisjonsbestemmelser *).

*) Jfr. heftet "Idrettens kontoplan".

§ 10

Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall.

Sammenslutninger med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med lovendringer, jfr. § 11.

I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.  Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

§ 11

Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 10 kan ikke endres.

Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.

Hovedsponsor

Gildeskålhallen

Mandag:
- Ski (styrke) 18:00-20:00
- Dametrim 20:00-21:00
- Innebandy 20:00-22:00


Tirsdag:

- Håndball 1.Kl.17:00-18:00
- Mvgs. Elever 19:00-21:00
- Volleyball 21:00-23:00


Onsdag:

- Damefotball 20:00-22:00


Torsdag
:
- Barneidrett 17:00-18:00
- Mvgs. Ansatte 20:00-21:00
- Volleyball 20:00-22:00  


Søndag
:
- Fotball senior 20:00-22:00